มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   EdPEx  กลับหน้าหลัก
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( SCI EdPEx Team)
คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงการอบรมสัมมนาปี 2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)


หน้าที่ :