มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[บุคลากร] กำหนดการโครงการการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2561
[บุคลากร] กำหนดการ กิจกรรม ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 61
[นิสิต] ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] ขอความร่วมมือบุคลากรแสกนลายนิ้วมือเพื่อใช้กับเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ SC1 และ SC2
[นิสิต] การรายงานตัวเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (ป.โท-เอก)
[ทั่วไป] กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนบุคลากนเข้าร่วม การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สายสนับสนุน
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เรื่อง น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
[บุคลากร] ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
[บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรตอบแบบสำรวจความสุข HAPPINOMETER ออนไลน์
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เรื่อง น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] แจ้งห้องสำหรับสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
[ทั่วไป] กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active learning ในยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560
[บุคลากร] ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน


หน้าที่ :