มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
กิจกรรมเพื่อสังคม : โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน
กิจกรรมการนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจและแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนตะแพน
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานรับขวัญทานตะวัน ช่อที่ 40
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมหวานข้าว ฤดูการทำนา ปี พ.ศ.2559 : โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
กิจกรรมการสำรวจแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนตะแพน : โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
กิจกรรมตลาดนัดชาววิทยาศาสตร์สร้างสุข : Happy Science Society
งานน้อมระลึกถึงเวลาที่ผูกพัน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
โครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
เกี่ยวข้าว โครงการทำนาเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
พิธีทำบุญกลุุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปี 2559
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมดำนา-ปลูกข้าว
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)


หน้าที่ :