สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 1 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมลวรรณ คำอ่อน และ นางสาวสุมลรัตน์ ไชยโย โดยได้รับรางวัล ระดับดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์