สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.61 ถึงวันที่ 3 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ดูงานโรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์
 
     
 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดร.ชนะ จันทร์ฉ่ำ นำนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เรียนในรายวิชา 0212451 เศรษฐศาสตร์พลังงาน จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ โรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110