สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.61 ถึงวันที่ 6 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ดูงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เกษตรลุ่มน้ำ
 
     

 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ นำนิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนวิชา 0212451 เศรษฐศาสตร์พลังงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 คน  ดูงานโรงงานผลิต CPO โรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ และสถานี CBG  โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เกษตรลุ่มน้ำ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช