สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 27 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ดูงานสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง
 
     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  เพชรห้วยลึก ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน ที่เรียนรายวิชา 0212351 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ศึกษาดูงานสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง จ.พัทลุง