สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
 
     

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร  ผลนาค และอาจารย์ ดร.การะเกด  แก้วใหญ่
นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในภาคเช้า ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคบ่ายเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือและบรรยายหลักการทำงานของเครื่องมือ ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีและพลังงาน (CENE)