สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.62 ถึงวันที่ 12 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ดูงานในรายวิชา
 
     

เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร  ผลนาค ซึ่งเป็นผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ ในรายวิชาฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1  ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561 แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี นำนิสิตดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเรียนการสอน และมีความประสงค์จะศึกษา