สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์
 
สื่อการเรียนการสอน กลับหน้าหลัก
    สื่อการเรียนการสอน  
ปก
คำนำ
ข้อตกลง 2560
สารบัญ 2560
การทดลองที่ 1 บทนำ
การทดลองที่ 2 การวัดและความผิดพลาด
การทดลองที่ 3 การตกอย่างอิสระ
การทดลองที่ 4 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
การทดลองที่ 5 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
การทดลองที่ 6 สมดุลฃองแรง
การทดลองที่ 7 ความหนืดของของเหลว
การทดลองที่ 8 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นของโลหะ
การทดลองที่ 9 เลนส์นูนและเลนส์เว้า
การทดลองที่ 10 สเปกตรัมของอะตอม
การทดลองที่ 11 มัลติมิเตอร์และวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย
การทดลองที่ 12 การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก
การทดลองที่ 13 การใช้หัววัดไกเกอร์-มูลเลอร์และการดูดกลืนรังสีนิวเคลียร์
แบบรายงานผล
แบบบันทึกผลแลปที่ 1 บทนำ
แบบบันทึกผลแลปที่ 2 การวัดและความผิดพลาด
-->  page 1 [ 2