สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการกลางฟิสิกส์พื้นฐาน
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการเชื้อเพลิงและถ่านอัดแท่ง
ห้องปฏิบัติการผลิตอิฐมวลเบา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ
ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการพลาสมาดิสชาร์ท
ห้องปฏิบัติการสุญญากาศ
Optical Sensing Lab.
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
Microwave Applications
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการ อุณหพลศาสตร์และของไหล
ห้องปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อนและความดันลด
ห้องปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์และอุโมงค์ลม
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ กลับหน้าหลัก
    ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ไม่พบข้อมูล
-->