สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานตามการประกันคุณภาพฯ
จุลสาร/จดหมายข่าว (e-News)
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ
การจัดการความรู้
ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่
คำสั่งแต่งตั้ง
ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
เอกสารดาวน์โหลด อาจารย์-นิสิต
 
คำสั่งแต่งตั้ง กลับหน้าหลัก


เลขที่คำสั่ง

ชื่อคำสั่ง

0039-2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

0048 -2561

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

0083-2561

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

0151-2561

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

0152-2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมและพัฒนางานวิจัย โครงการ GLOBE STEM

0153-2561

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาทางวิชาการและเตรียมความพร้อมการทำโครงงาน สาขาวิชาฟิสิกส์

0167-2561

แต่งตั้งกรรมการโครงการประชุมวิชาการ ICAG 2018

0188-2561

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ ICAG 2018

0200-2561

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

0229-2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพาะกล้า ทานตะวัน ปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 61)

0232-2561

แต่งตั้งกรรมการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

0251-2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสวนา วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน ปีที่ 2

0258-2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์พลังงาน สำหรับโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จ.พัทลุง

0280-2560

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนาทางฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ -2560

0281-2560

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

0329-2560

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนาทางฟิสิกส์โดยการนำเสนอผลงานในภาคภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1-2560

0331-2560

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินด้านการวิจัยและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

0332-2560

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินด้านการวิจัยและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

0181-2561

คำสั่งการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

0308-2560

คำสั่งการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

0351-2561

คำสั่งการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

0452-2560

คำสั่งการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

0137-2561

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนาทางฟิสิกส์
ภาคเรียนที่ 2-2560