สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสาขา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชา
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
ประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์
ระบบสารสนเทศ
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

 

ปรัชญา
 

  ปัญญา  จริยธรรม  นำการพัฒนาด้วยศาสตร์ฟิสิกส์ เพื่อธรรมชาติและสังคม


วิสัยทัศน์ 

 

  
 เป็นแหล่งสั่งสมพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญา และวิทยาการทางฟิสิกส์พื้นฐาน และฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม

 

 

พันธกิจ

 
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานทางด้านฟิสิกส์และพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
    ระบบได้

3. มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า