สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
รายวิชาโครงงาน ประจำปี 2561
หน้าแรก
รายชื่อโครงงาน
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
รายชื่อโครงงาน กลับหน้าหลัก

 

รายชื่อโครงงาน ประจำปีการศึกษา 1/2561

#

ชื่อโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

1

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

 

2

การประมาณค่ารังสีอาทิตย์สำหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

 

3

สร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลแบบอัตโนมัติสำหรับอบแห้งหมากสด

ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

 

4

อบแห้งหมากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ผสมกับพลังงานชีวมวล

ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก

 

5

การพัฒนาระบบโรงอบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อการแปรรูปปลาดุกแดดเดียว

ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน

 

6

การทำถ่านอัดแท่งจากผลมะพร้าวอ่อนด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

 

7

การเรียนรู้และสร้างต้นแบบเตาเผาถ่านจากชุมชนลานโยด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

 

8

อิฐดินซีเมนต์ผสมเถ้าไม้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยเครื่องอัดมือแบบคัดโยก

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

 

9

อิฐดินซีเมนต์ผสมตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเครื่องอัดมือแบบคันโยก

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล

 

10

การวิเคราะห์อิมพีแดนซ์โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นฐาน

อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ

 

11

การตรวจวิเคราะห์อิมพีแดนซ์เชิงไฟฟ้าเคมีด้วยระบบไร้สาย

อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ

 

12

การสังเคราะห์และสมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโนโคบอลต์

อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ

 

13

การเกิดแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติที่พื้นผิวแบบมีขั้วและไม่มีขั้ว โดยการตรวจสอบด้วยเทคนิคโฟโตอิมิชชันสเปกโตรสโกปีแบบแยกแยะมุม

อ.ภรพนา บัวเพชร์