สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์
 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ กลับหน้าหลัก

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์
 
ห้องปฏิบัติการกลางฟิสิกส์พื้นฐาน     up down
ลบข้อมูล
 
ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการเชื้อเพลิงและถ่านอัดแท่ง     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการผลิตอิฐมวลเบา     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการพลาสมาดิสชาร์ท     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการสุญญากาศ     up down
ลบข้อมูล
 
Optical Sensing Lab.     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโน     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)     up down
ลบข้อมูล
 
Microwave Applications     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการ อุณหพลศาสตร์และของไหล     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อนและความดันลด     up down
ลบข้อมูล
 
ห้องปฏิบัติการอากาศพลศาสตร์และอุโมงค์ลม     up down
ลบข้อมูล
 
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     up
ลบข้อมูล