สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ระบบจัดการฝึกงานของนิสิต
ขั้นตอนการฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
รูปกิจกรรม
ลงทะเบียน-ประวัตินิสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
รายชื่อนิสิตฝึกงาน
สมุดบันทึกการฝึกงาน
ติดตามสถานะการตอบรับเข้ารับการฝึกงาน
ตารางนิเทศฝึกงาน/อาจารย์นิเทศ
สัมมนาก่อน/หลังฝึกงาน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน
 
ขั้นตอนการฝึกงาน กลับหน้าหลัก

ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

1.  กรอกข้อมูล แจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน
2.  ตรวจสอบสถานะการพิจารณาจากสาขาวิชาฯ 
3.   ตรวจสอบสถานะเอกสาร
4.   รับเอกสารจากนิสิต
5.   ออกจดหมายขอความอนุเคระห์ ผ่านคณบดีลงนาม
6.  ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน
7.  ตรวจสอบสถานะการตอบรับจากหน่วยงาน

 เอกสารที่ต้องส่งไปยังหน่วยงาน/บริษัท
1.  จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงาน
2.   Transcript
3.    Resume
4.    ประวัตินิสิต
5.  แบบตอบรับนิสิตฝึกงาน