สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ระบบจัดการฝึกงานของนิสิต
ขั้นตอนการฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
รูปกิจกรรม
ลงทะเบียน-ประวัตินิสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
รายชื่อนิสิตฝึกงาน
สมุดบันทึกการฝึกงาน
ติดตามสถานะการตอบรับเข้ารับการฝึกงาน
ตารางนิเทศฝึกงาน/อาจารย์นิเทศ
สัมมนาก่อน/หลังฝึกงาน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก

แบบประเมินสัมมนาหลังฝึกงาน

PDF

Word

แบบประเมินการฝึกงานของนิสิต-อาจารย์

PDF

Word

แบบประเมินรายวิชาฝึกงาน-สถานประกอบการ

PDF

Word

หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงาน/แบบตอบรับ

PDF

Word

หนังสือขออนุญาตเข้านิเทศฝึกงาน

PDF

Word