สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ระบบจัดการฝึกงานของนิสิต
ขั้นตอนการฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
รูปกิจกรรม
ลงทะเบียน-ประวัตินิสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
รายชื่อนิสิตฝึกงาน
สมุดบันทึกการฝึกงาน
ติดตามสถานะการตอบรับเข้ารับการฝึกงาน
ตารางนิเทศฝึกงาน/อาจารย์นิเทศ
สัมมนาก่อน/หลังฝึกงาน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน
 
ติดตามสถานะการตอบรับเข้ารับการฝึกงาน กลับหน้าหลักรหัสนิสิต

ชื่อ นามสกุล

สาขาวิชา

จำนวน

สถานที่ฝึกงาน

สถานะตอบรับ

582021261

นางสาวใกล้รุ่ง สวัสดี

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

2

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้

 ตอบรับ

582021266

นางสาววิภารัตน์ กิจผดุง

 

 

 

582021318

นางสาวอานีซา ซอและ

ฟิสิกส์

2

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ตอบรับ 

582021301

นาวสาวธัญลักษณ์ สมณะ

 

 

 

582021313

นางสาวสิรินาถ  ขุททกพันธุ์

ฟิสิกส์

2

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

 ตอบรับ

582021306

นางสาวปรียาลักษณ์ รอดเข็ม

 

 

 

582021310

นางสาวยูวายรียะ สะมะแอ

ฟิสิกส์

1

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ตอบรับ

582021311

นางสาวสมฤดี ใยฝ้าย

ฟิสิกส์

1

หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน

ตอบรับ 

 

582021263

นางสาวชุติมา วงษ์เสนา

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

1

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

582021302

นายธีรศักดิ์ หัดเลาะ

ฟิสิกส์

2

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ตอบรับ

582021300

นางสาวทัศนีม รอดเนียม

 

 

 

 

582021303

นายธีระวุฒิ แต่งสวน

ฟิสิกส์

1

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ตอบรับ

582021317

นายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ

ฟิสิกส์

1

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเลคทรอนิกส์

ตอบรับ

582021304

นางสาวนิรอมา หะยีดือเระ

ฟิสิกส์

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

ตอบรับ

582021312

นายสมศักดิ์ เส้งนุ้ย

ฟิสิกส์

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ตอบรับ

582021308

นายพัฒนชัย โสธารัตน์

ฟิสิกส์

1

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ตอบรับ