สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
หลักสูตร
วท.บ. ฟิสิกส์(หลักสูตรปรับปรุง 60)
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
วท.ม.ฟิสิกส์
 
วท.บ. ฟิสิกส์(หลักสูตรปรับปรุง 60) กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

ปัญญา  จริยธรรม  นำการพัฒนาด้วยศาสตร์ฟิสิกส์ เพื่อธรรมชาติและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้


1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้หลักการทางฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาทางธรรมชาติและสังคมได้
2. สามารถนำความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยหลักการทางฟิสิกส์ หรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการ       ศึกษาต่อหรือทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้
3. สามารถใช้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทางด้านธรรมชาติ และพลวัต       ของสังคมโลก
5. สามารถใช้ทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารและจัดการข้อมูลเพื่องาน     ทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ได้
6. สามารถจัดการและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่องานนวัตกรรมทาง       ด้านฟิสิกส์ได้

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
         ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
                 - วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     28 หน่วยกิต
                 - วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
                 - วิชาบังคับ                          44 หน่วยกิต
                 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             21 หน่วยกิต
                 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ       9 หน่วยกิต
         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักฟิสิกส์ในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการหรือบุคลากรในสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3. พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิตและกระบวนการผลิต หรือนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
4. นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. อาชีพอิสระหรือนักวิชาการอิสระ