สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
หลักสูตร
วท.บ. ฟิสิกส์(หลักสูตรปรับปรุง 60)
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
วท.ม.ฟิสิกส์
 
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

รอบรู้ทฤษฎี  มีทักษะปฏิบัติ  พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิคบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้


1. มีความรู้ทางทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
2. มีความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการพลังงานสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพ หรือศึกษาในระดับสูงขึ้นได้

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน เป็นหลักสูตร 4 ปี
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
         ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
                 - วิชาแกน     30 หน่วยกิต
                 - วิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า 6ภ หน่วยกิต
                 - วิชาบังคับ                          49 หน่วยกิต
                 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกิต
                 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ       6 หน่วยกิต
         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา