สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
หลักสูตร
วท.บ. ฟิสิกส์(หลักสูตรปรับปรุง 60)
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
วท.ม.ฟิสิกส์
 
วท.ม.ฟิสิกส์ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 ความสำคัญ

          การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพื่อการพัฒนาชาติ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สามมิติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ การสำรองพลังงาน และคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัม สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาต่าง ๆ ศาสตร์ฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกสาขา เนื่องจากศาสตร์ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นศาสตร์ฟิสิกส์จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านทฤษฎี วิธีการวัด การใช้เครื่องมือ และการแปลผลการวัด การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์จะมีส่วนช่วยสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรอบรู้ในวิชาชีพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการในท้องถิ่น และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ฟิสิกส์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในองค์รวม

1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร

          เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะ ดังนี้

          1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการวิจัยและการใช้เครื่องมือ และมีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องได้

         2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองได้

         3. มีทักษะในการวิจัยสาขาฟิสิกส์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         4. มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถนำเสนอข้อมูลวิชาการฟิสิกส์ และการให้บริการวิชาการฟิสิกส์แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และตระหนักถึงผลกระทบของการประยุกต์ฟิสิกส์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคม

 1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

         เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความสามารถ ดังนี้

         1. มีความเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถนำเสนอผลงานทางฟิสิกส์ได้อย่างน้อยในระดับชาติ

         2. มีคุณธรรม และจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

         3. มีความอยากรู้และความคิดริเริ่มในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 1.5 รายละเอียดของหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

        แผน ก แบบ ก 1            ไม่น้อยกว่า       36      หน่วยกิต

        แผน ก แบบ ก 2            ไม่น้อยกว่า         38        หน่วยกิต

        โครงสร้างหลักสูตร

        แผน ก แบบ ก1

           รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต                     5      หน่วยกิต

           หมวดวิทยานิพนธ์        ไม่น้อยกว่า                 36      หน่วยกิต

        แผน ก แบบ ก2

           รายวิชาที่ต้องเรียนไม่นับหน่วยกิต                     4      หน่วยกิต

        หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า                          26      หน่วยกิต

           วิชาบังคับ                                                17      หน่วยกิต

           วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า                              9      หน่วยกิต

        หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า                         12      หน่วยกิต

 1.6 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

         1   นักฟิสิกส์ในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน

           2    อาจารย์หรือนักวิชาการหรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน

           3       นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

           4    เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ เช่น ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

                 ทางการเกษตร