สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน
 
ศิษย์ปัจจุบัน กลับหน้าหลัก

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

จากซ้ายไปขวา

1.นางสาวรัชนี มีศรี                  รหัสประจำตัว 612021142

2.นางสาวฟาดีละห์ ตาเยะ         รหัสประจำตัว 612021200

3.นางสาวปฏิญญา แซ่ตั้ง          รหัสประจำตัว 612021140

4.นางสาวมุกริน แก้วกำเนิด       รหัสประจำตัว 612021141

5.นางสาวกมลรัตน์ ขวัญนิมิตร รหัสประจำตัว 612021138

6.นางสาวอัสมียะห์ ลอเด็ง        รหัสประจำตัว 612021144

7.นางสาวบัณฑิตา มีจันทร์        รหัสประจำตัว 612021139

8.นายอับดุลเลาะห์ นะนิ             รหัสประจำตัว 612021201 

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์

ซ้ายแถวบน

1.น.ส.สกุณา สิทธิโยธี (ไอซ์)            รหัสประจำตัว 602021175

2.น.ส.ชนัญิดา อินทร์แก้ว (พิ้งค์)       รหัสประจำตัว 602021162

3.น.ส.อาอีเสาะ ดาโอ๊ะมูสอ (ยานา)   รหัสประจำตัว 602021178

4.น.ส.สุไฮมะห์ มามะ (ม่อน)            รหัสประจำตัว 602021176

5.น.ส.อภิชญา แนะแก้ว (เก๋)              รหัสประจำตัว 602021177

6.น.ส.โรสรีย์ บูเก็ม (โรส)                 รหัสประจำตัว 602021170

ซ้ายแถวล่าง

1.น.ส.ศดานันท์ แก้วผสม (ฟ้า)          รหัสประจำตัว  602021173

2.น.ส.ลีลาวัณน์ ด้วงพูล (เอิร์น)         รหัสประจำตัว  602021171

3.น.ส.จรัสศรี จวงไธสง (เกมส์)        รหัสประจำตัว  602021160

4.น.ส.เกตุสุดา แจ้งชู (น้ำ)                 รหัสประจำตัว  602021159

5.น.ส.พิมพ์ผกา ผอมทอง (โม)         รหัสประจำตัว  602021166

6.นายจักรพันธ์ ชัยสุวรรณ (แอ้ป)     รหัสประจำตัว 602021161

7.น.ส.มณีนุช รุ่งเรื่อง(ดาว)               รหัสประจำตัว 602021167

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ข้างหน้า 4 คน นับจากซ้าย

1.น.ส.กิตติยา ศรีสุกใส  (เจม)            รหัสประจำตัว  592021178

2 .นายศรชัย ก้อนทอง  (โน้ต)            รหัสประจำตัว  592021185

3.น.ส รุจิรา ก้งทั่น (เดือน)                 รหัสประจำตัว  592021184

4.น.ส. มาริสา เชษฐวรรณสิทธิ์  (ครีม)  รหัสประจำตัว  592021183

แถวหลัง 4 คน นับจากซ้าย

1.น.ส.ศิรินทิพย์ สมหมาย  (แอม)        รหัสประจำตัว  592021186

2.น.ส. นูรีฮัน เจ๊ะแต   (นิอัง)             รหัสประจำตัว  592021179

3.น.ส. พรประภา ขุนเสร่   (ซิด)          รหัสประจำตัว  592021182

4.นายพรเทพ จันทน์จุนาทัศน์  (นาย)  รหัสประจำตัว  592021181

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

1.    นางสาวฝารีด๊ะ เจ๊ะสนิ (ฮะห์)               รหัสประจำตัว  592021157

2.    นางสาวพัชรี หร่มใหม่(แนน)               รหัสประจำตัว  592021281

3.    นางสาวสรัญญา คชนาเคนทร์ (เอิร์น)    รหัสประจำตัว 592021159

4.    นางสาวซัลมา องสารา(ซัลมา)              รหัสประจำตัว  592021155

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์

ซ้ายแถวบน

1.    นางสาวชุติมา  วงษ์เสนา  (นก)        รหัสประจำตัว  582021263

2.    นางสาวใกล้รุ่ง  สวัสดี  (การ์ตูน)      รหัสประจำตัว  582021261

3.    นางสาวยูวายรียะ  สะมะแอ  (ยูวัย)  รหัสประจำตัว  582021310

4.    นายภาณุวัฒน์  บ่อหนา  (เซน)         รหัสประจำตัว  582021265

5.    นายอับดุลมุมีน  เอาะมะอะ  (เอ็ม)    รหัสประจำตัว  582021317

6.    นางสาวอานีซา ซอและ  (เอม)         รหัสประจำตัว  582021318

ซ้ายแถวล่าง

1.    นายพัฒนชัย  โสธารัตน์  (มิกส์)             รหัสประจำตัว  582021308

2.    นางสาวธัญลักษณ์  สมณะ  (แพร)          รหัสประจำตัว  582021301

3.    นายธีรศักดิ์  หัดเลาะ  (กี้ ๆ)                   รหัสประจำตัว  582021302

4.    นาวสาวทัศนีม  รอดเนียม  (ซัน)            รหัสประจำตัว  582021300

5.    นางสาวนิรอมา  หะยีดือเระ  (นา)           รหัสประจำตัว  582021304

6.    นางสาวสิรินาถ  ขุททกพันธุ์  (แพม)       รหัสประจำตัว  582021313

7.    นายธีระวุฒิ  แต่งสวน  (เก่ง)                  รหัสประจำตัว  582021303

8.    นางสาวปรียาลักษณ์   รอดเข็ม  (ปรางค์) รหัสประจำตัว  582021306

9.    นางสาวสมฤดี  ใยฝ้าย  (โบว์)                รหัสประจำตัว   582021231

10.  นายสมศักดิ์  เส้งนุ้ย  (แจ็ค)                    รหัสประจำตัว  582021312

11.  นางสาววิภารัตน์  กิจผดุง  (นิ้ง)              รหัสประจำตัว  582021266