มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นักเรียนโครงการ วมว. ม. ทักษิณ เรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่องการตกอิสระ
บริการวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นิสิตฝึกปฏิบัติในรายวิชาเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์และทางพลังงาน
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
SPC 2019 Physics beyond disruption society
กีฬาสานสัมพันธ์ชาวฟิสิกส์
กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพบปะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ดูงานในรายวิชา
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
ดูงานสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง
ดูงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เกษตรลุ่มน้ำ
ดูงานโรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์
พิธีไหว้ครู สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ดูงาน สกย.บางหล่อ ของนิสิตปริญญาตรี ในรายวิชา 0212451 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
การตรวจเยี่ยมหลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2560
ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาฟิสิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาฟิสิกส์ TSU TO BE SCI
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ่งชี้การเขียนรายงานประเมิณตนเองระดับหลักสูตร"


หน้าที่ :