.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 6 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแจ้งเลื่อนเวลาการจัดโครงการ "สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร" วิทยาเขตพัทลุง
 
     
ขอแจ้งเลื่อนเวลาการจัดโครงการ "สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร" วิทยาเขตพัทลุง
ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ขอเลือนเวลาจัดโครงการเป็น เวลา 13.30 - 15.30 น. ส่วนรายละเอียดๆ คงเดิม 

หนังสือขอแจ้งเลื่อนเวลาการจัดโครงการ
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
แบบเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ