.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 7 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ซักซ้อมและเตรียมการโครงการ”สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร “
 
     

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซักซ้อมและเตรียมการโครงการ”สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร “
- วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เปลี่ยนแปลงเวลาเป็น เวลา 13.00 - 15.30น. ณ ห้อง MF1200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- วิทยาเขตสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และส่งสัญญาณประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง