.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 9 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นคณะกรรมการตามข้อ ๔๘ (๔) (๕) (๖) และ ข้อ ๕๓ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 
     
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นคณะกรรมการตามข้อ ๔๘ (๔) (๕) (๖) และ ข้อ ๕๓ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

บันทึก ขอเชิญชวนเสนอชื่อ
ประกาศ
แบบเสนอชื่อ