.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.61 ถึงวันที่ 12 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร วิทยาเขตพัทลุง
 
     
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และพนักงาน โครงการ "สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร" วิทยาเขตพัทุง ณ ห้อง MF 1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง