ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  l  วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
โครงการรับนิสิตตามระบบ TCAS
เอกสารประชาสัมพันธ์
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการดำเนินงานระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS ปีการศึกษา2561
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (รับสมัคร 25 ธ.ค.2560 - 2 มี.ค.2561)
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 
โครงการรับนิสิตตามระบบ TCAS กลับหน้าหลัก
    รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1  
ขั้นตอนการรับสมัคร รอบ 1
1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ (ปิดรับสมัคร)
1.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ (ปิดรับสมัคร)
1.3 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจำปีการศึกษา 2561 (ปิดรับสมัคร)
1.4 โครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561 (ปิดรับสมัคร)
1.5 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปิดรับสมัคร)
-->  page 1