ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
โครงการรับนิสิตตามระบบ TCAS
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 
โครงการรับนิสิตตามระบบ TCAS กลับหน้าหลัก
    รอบที่ 2 การรับแบบโควตา  
-->  page 1