ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
โครงการรับนิสิตตามระบบ TCAS
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 
 
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 กลับหน้าหลัก
      1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ (ปิดรับสมัคร)
-->  page 1