ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
โครงการรับนิสิตตามระบบ TCAS
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินงานระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS ปีการศึกษา2561
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1
รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (รับสมัคร 25 ธ.ค.2560 - 2 มี.ค.2561)
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 
 
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 กลับหน้าหลัก
      1.3 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจำปีการศึกษา 2561 (ปิดรับสมัคร)
-->  page 1