TSU CMS : Content Management System
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ l สงขลา l พัทลุง
 


ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้งาน
ส่วนงานวิชาการ/คณะ
สำนักงาน
ส่วนงานอื่น
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
 
ส่วนงานวิชาการ/คณะ กลับหน้าหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
http://cc.tsu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

http://www.cc.pt.tsu.ac.th/
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://www2.tsu.ac.th/org/law/

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://www2.tsu.ac.th/org/art/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://www.engineering.tsu.ac.th/