TSU CMS : Content Management System
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ l สงขลา l พัทลุง
 


ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้งาน
ส่วนงานวิชาการ/คณะ
สำนักงาน
ส่วนงานอื่น
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
 
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ กลับหน้าหลัก

ภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
www2.tsu.ac.th/org/adminsk/skenergy/
โครงการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
www2.tsu.ac.th/org/adminsk/skenergy/
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (TSU Conference)
http://services.cc.pt.tsu.ac.th/tsuconference/
TSU Microsoft DreamSpark
http://www2.tsu.ac.th/org/dsp/