ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ABOUT TSULC
History
Mission
Vision
Administrators and Staffs
 
History กลับหน้าหลัก

ประวัติความเป็นมาศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ศูนย์ภาษา เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งไม่ใช่ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในของส่วนงานตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ศูนย์ภาษา มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้

(๑)     สนับสนุนการเรียนการสอนทางภาษาของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

(๒)    พัฒนาความสามารถและสมรรถนะทางภาษาของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไปให้มีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ วิชาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันโลกในอนาคต

(๓)    บริการสอบวัดและรับรองสมรรถนะทางภาษา (Language Competency Certificate) ให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งบุคคลทั่วไปเพื่อความเป็นมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โครงสร้างการบริหารของศูนย์ภาษา

                        ศูนย์ภาษา มีการจัดแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

(๑)   งานธุรการสำนักงาน การตลาด และประชาสัมพันธ์

(๒)  งานสนับสนุนการเรียนการสอนทางภาษา

(๓)  หน่วยสอบวัดและรับรองสมรรถนะทางภาษา

(๔)  หน่วยบริการวิชาการทางภาษา