ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ABOUT TSULC
History
Mission
Vision
Administrators and Staffs
 
Mission กลับหน้าหลัก

พันธกิจ

ศูนย์ภาษา มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้พันธกิจหลักดังต่อไปนี้

(๑)   สร้างและพัฒนาข้อสอบวัดระดับความสามารถและสมรรถนะทางภาษาที่ได้มาตรฐานและรวมทั้งบริการสอบวัด

(๒)  พัฒนาและสอบวัดความสามารถทางภาษาของบุคลากรมหาลัยทักษิณ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือข้อสอบที่ได้มาตรฐานอื่นๆ

(๓)   รับรองความสามารถและสมรรถนะทางภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาความสามารถและสมรรถนะทางภาษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๔)   พัฒนาความสามารถและสมรรถนะทางภาษาของนิสิตระดับปริญญาตรี

(๕)   สนับสนุนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

(๖)   บริการวิชาการทางภาษาให้แก่บุคคลทั่วไป

(๗)   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ