ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ABOUT TSULC
History
Mission
Vision
Administrators and Staffs
 
Vision กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบัณฑิต บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากล