มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ค่ายภาษาอังกฤษ The 1st Junior English Camp
ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
อบรมครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเรื่อง โครงงาน ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
อบรมครูภาษาอังกฤษศูนย์ PEER ป่าพะยอม พัทลุง
อบรมการการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
อบรมเทคนิคการสอน สำหรับชาวต่างชาติ
Pre-Admission เตรียมพร้อมสอบ Gat สำหรับม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา
อบรมครูภาษาอังกฤษศูนย์ PEER โรงเรียนวัดสามง่าม นครปฐม


หน้าที่ :