มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ไม่พบข้อมูล
 
     
ภาพข่าวกิจกรรม  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย : โครงการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย : โครงการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00น. ณ โรงแรมบุรี ศรีภู โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา