มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 รายงานการประเมินตนเอง : SAR
รายงานประเมินตนเอง ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฝ่ายแผนงานและการคลัง
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองแผนงาน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2552
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ต่อหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
-->  page 1