มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 การประกันคุณภาพ : QA
แผนพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2558
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา 2557
แผนพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2555
คู่มือประกันคุณภาพฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2555
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 6.25 ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานตัวชี้วัดที่ 6.31 : ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 1.22 ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 6.25 ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 1.22 ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบรายงานตัวชี้วัดที่ 1.23 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบรายงานตัวชี้วัดที่ 1.24 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบรายงานตัวชี้วัดที่ 6.25 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองแผนงาน
รายงานตัวชี้วัดที่ 6.23 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบรายงานตัวชี้วัดที่ 6.23 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบรายงานตัวชี้วัดที่ 1.22 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานตัวชี้วัดที่ 6.24: ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานตัวชี้วัดที่ 6.31 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานตัวชี้วัดที่ 7.1 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อมูลประกอบรายงานตัวชี้วัดที่ 7.1 : ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
-->  page 1 [ 2