มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน : RM
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555
นำเสนอที่ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยง 13 มค 55
เอกสารประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยง 13 มค 55
ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฝ่ายแผนงานและการคลัง
รายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
-->  page 1