มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 การบริหารความเสี่ยง (ระดับมหาวิทยาลัย)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559
แผนการบริหารเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 8 เดือน 1 สิงหาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 (Word)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 8 เดือน 1 สิงหาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ (Word)
แผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตาม ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบการบรรยาย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556
การบริหารความเสี่ยง (ระดับมหาวิทยาลัย)
-->  page 1