มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 คู่มือ
คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2559
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์บน Google Drive
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
คู่มือการบันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2556)
การบริหารความเสี่ยง
คู่มือจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทักษิณ
การติดตามและประเมินผล
-->  page 1