มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2)
แบบฟอร์ม ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
แบบฟอร์ม เสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(24เรื่อง/แผนงาน)(ยกเว้น เรื่องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้ใช้แบบฟอร์ม บก.02-2)ประจำปีงบประมาณ 2560 เบื้องต้น
แบบฟอร์ม รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน รายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
แบบฟอร์ม รายงาน ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน กรณีที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่า ร้อยละ 50
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 4)
แบบฟอร์ม รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฟอร์มการแจ้งสัดส่วนภาระงานในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันของอาจารย์ที่มาจากต่างสาขาวิชาและต่างคณะ
แบบฟอร์มรายงานปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน กรณีเบิกจ่ายได้ต่ำกว่า ร้อยละ 50
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 4
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 3
แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้าง
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560)
-->  page 1 [ 2 ] [ 3