มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 หนังสือเวียน
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
อัตราราคางานต่อหน่วย (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัตราราคางานต่อหน่วย (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช่จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช่จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
แนวพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (4/4)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (3/4)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (2/4)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (1/4)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (2/2)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (1/2)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (4/4)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (3/4)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (2/4)
-->  page 1 [ 2