มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 ข้อมูลเผยแพร่
เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (Word)
เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (PDF)
เอกสารประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประำจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2559 PowerPoint
เอกสารประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประำจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 จุดเน้น นโยบายของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง 26 มีนาคม 2558)
power point นำเสนอและถ่ายทอดแผน 10 ปี โดยผู้บริหารของ ม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
พิจารณาตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567 เพื่อลงนามคำรับรอง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567 (ฉบับก่อนเข้าเล่ม) - ไฟล์ word
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567 (ฉบับก่อนเข้าเล่ม) - ไฟล์ pdf
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567
รายงานการศึกษาดูงาน ณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
รายงานการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2556
"การงบประมาณ" ความแตกต่าง กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐและกรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" (3/3)
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" (2/3)
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" (1/3)
โครงการสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2555
-->  page 1