มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 การควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)
รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน และรายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 (Word)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบติตามรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) และรายงานการรปะเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
-->  page 1