ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 


เมนูหลัก
        วิสัยทัศน์  

"เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ*

เพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ"

*ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นบูรณาการแผน งบประมาณ บริหารจัดการสารสนเทศ                           ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ