มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        ผู้บริหาร

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
E-mail :
wasan@tsu.ac.th

 
2. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
โทร : 7810
E-mail :            tennis_00778@hotmail.com