มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

 
1. นางสาวจุฑาวรรณ แสงช่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการพิเศษ
โทร : 7805
E-mail : j_seang@hotmail.com

 
2. นางสาวเบญจวรรณ ขุ้มทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7804
E-mail : bakker_1234@hotmail.com

 
3. นางสาวรัชนีกร ชูเชิด
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7805
E-mail : shiny540@hotmail.com